Zasady przeprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola

Zasady przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z palcówki noszą maseczkę, w placówce maseczki nie muszą być stosowane.
 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos
  i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego rodzic nie może przebywać na terenie przedszkola /szkoły ,  do placówki wchodzi tylko dziecko/uczeń , wejście do placówki, odbiór dziecka z budynku szkoły  sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do szkoły/ przedszkola.
 4. Codziennie przed oddaniem dziecka do przedszkola rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki.
 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola zdezynfekowało ręce,
  a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
  w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
 8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 10. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.20 C), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).
 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 12. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 13. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.
Skip to content