Zasady pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

ZASADY POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SP W KLESZCZOWIE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID- 19

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli (grupy mogą być mieszane wiekowo).
 2. Przed wejściem do sali, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 16 dzieci. (+ 2 za zgoda organu prowadzącego), , przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).
 4.  Przy jednym stoliku, na wyznaczonych miejscach oraz w odpowiednich odstępach może siedzieć maksymalnie 3 dzieci.
 5. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
 6. Spożywanie wszystkich posiłków będzie odbywać się w sali.
 7. Sale, w których będą przebywały dzieci będą regularnie wietrzone.
 8. Nauczyciele w miarę możliwości utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem.
 9. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 10. Nauczyciele głównie prowadzą zajęcia opiekuńcze. Pracując z dziećmi samodzielnie dobierają treści programowe, metody pracy i formę opieki dbając o bezpieczeństwo swoje i dzieci.
 11. Nauczyciele oraz personel opiekujący się dziećmi będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 12. W przedszkolu/szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 13. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. Przy drzwiach głównych jest dzwonek.
 14. Rodzice przyprowadzają dzieci w wyznaczonych godzinach .
 15. Rodzicom nie wolno wchodzić na teren przedszkola/ szkoły- pozostawiają dzieci przed wejściem głównym i tam tez odbierają(po wcześniejszym powiadomieniu wychowawcę)
 16. Jeśli u dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu zostaną zauważone niepokojące objawy choroby, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a jego rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola (rodzice muszą zadbać o to, by mieć stały dostęp do telefonu)
 17. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 18. Nauczyciele i personel pracujący w przedszkolu powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 19. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.
Skip to content