Rozkład materiału z matematyki

Rozkład materiału od 25.03.2020 – 08.04.2020

Matematyka klasa 4

Data Temat Treści nauczania wg podstawy programowej
25.03.2020 Dzielniki
i wielokrotności liczb
Uczeń: II.3. mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); II.8. rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności; XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe.
30.03.2020 Cechy podzielności liczb przez 2, 5, 4, 10, 100, 3 i 9 Uczeń: II.7. rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100; II.8. rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności; XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; XIV.3. dostrzega zależności między podanymi informacjami.
01.04.2020   Ułamek jako część całości Uczeń IV.1. opisuje część danej całości za pomocą ułamka; XII.3. wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; XII.7. zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona; XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
06.04.2020 Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach Uczeń: IV.7. zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; IV.12. porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne); XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
08.04.2020 Ułamek jako dzielenie Uczeń: IV.2. przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek; XIV.1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; XIV.3. dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Matematyka klasa 5

Data Temat Treści nauczania wg podstawy programowej
25.03.2020 Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000, … I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.   Uczeń: IV.1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; IV.7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; IV.11) zaokrągla ułamki dziesiętne; V.4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy.
  30.03.2020 1.04.2020 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych   I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.   Uczeń: IV.6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie; V.2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych); V.4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy; XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe
06.04.2020 Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, …   I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.   Uczeń: V.2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych); V.5) oblicza ułamek danej liczby całkowitej; XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
08.04.2020 Mnożenie ułamków dziesiętnych   I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.   Uczeń: V.2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych); V.5) oblicza ułamek danej liczby całkowitej; V.6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych; XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;  

Matematyka klasa 6

Data Temat Treści nauczania wg podstawy programowej
25.03.2020   Ułamki o mianowniku 100   I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.   Uczeń: IV.1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; IV.3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; XII.1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej; XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; XIV.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;  
30.03.2020 01.04.2020 06.04.2020 Zadania z procentami   I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi. IV. Rozumowanie i argumentacja. 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.   Uczeń: IV.13) oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka); XII.1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej; XII.2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%; XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; XIV.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; XIV.4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania; XIV.5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.
08.04.2020   Diagramy procentowe I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie. III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.   Uczeń: XII.1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej; XII.2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%; XIII.2) odczytuje i intepretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”); XIV.1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe; XIV.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; XIV.5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.
Skip to content