Regulaminu przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły i przedszkola.

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Szkoły w Kleszczowie  z dnia 7.IV.2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły i przedszkola.

  • Podstawa prawna  Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

§ 1

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły/przedszkola:

  1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły i przedszkola w godzinach: 7.15-16.00. (Taciszów 17:00)
  2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem lub pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.

3. Rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby trzecie nie powinny wchodzić na teren szkoły/przedszkola bez istotnego powodu.

4. W okresie jesienno-zimowym szkoła zamykana jest zaraz po rozpoczęciu lekcji, czyli o godzinie 7.45, a przedszkola 8.00. Gdy rodzic/prawny opiekun chce wejść na teren szkoły, powinien zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach. Na sygnał dzwonka –pracownik szkoły – otwiera drzwi szkoły i pyta o cel wejścia.

5. W dniach, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do budynku szkoły będzie można wejść na sygnał dzwonka.

6. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

7. Rodzic/prawny opiekun ma prawo przyprowadzić dziecko pod drzwi szkoły/[przedszkola i  później je odebrać, ale nie wchodzi do środka budynku. (zwłaszcza klasy przedszkolne, klasy I, II, III),.

 8. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun nie wchodzi do szkoły, lecz oczekuję prze drzwiami szkoły w celu odebrania oczekującego tam dziecka po skończonych lekcjach.

9. Okres adaptacyjny dla uczniów  klasy I (nowych) w SP Kleszczowie i nowych przedszkolaków trwa dwa tygodnie. W tym czasie rodzic/prawny opiekun ma prawo przebywać w szkole do godziny 7.45 a rodzice przedszkolaków do 8.00, czyli do momentu rozpoczęcia się zajęć.

10. Przychodzący do szkoły rodzic/prawny opiekun nie powinien zaglądać do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz wchodzić do sal, kiedy tam odbywają się lekcje.

11.Zabrania się rodzicom i innym osobom trzecim   przebywania na korytarzach szkolnych i korzystania ze szkolnych toalet.

12. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba, czeka na odbiór dziecka przed szkołą.

11. Rodzic/ prawny opiekun nie ma prawa przebywać w czasie lekcji w sali, chyba że jest to lekcja otwarta (innowacja pedagogiczna, występy danej klasy…) zorganizowana przez nauczyciela dal rodziców uczniów danej klasy, by pokazać metody pracy lub osiągnięcia dzieci.

12. Rodzic/prawny opiekun nie powinien prosić nauczyciela o rozmowę w trakcie prowadzenia przez niego lekcji lub wykonywania innych zajęć a także w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu czy na dworze.

 13. Jeżeli rodzic /prawny opiekun chce się spotkać z nauczycielem lub wychowawcą, przychodzi do szkoły/przedszkola w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

14. Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców i osób zaproszonych, nie obowiązują powyższe zasady zabraniające przebywania na terenie szkoły osób trzecich.

15.O godzinie 16:00 szkoła jest zamykana, z wyjątkiem dni, w których odbywają się imprezy szkolne lub zebrania z rodzicami.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content