Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1.Niniejszy „Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych” zwany dalej „Regulaminem”, określa:

a. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych;

b. tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych.

2.Każdy uczeń i rodzic zostanie zapoznany z „Regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych” przez wychowawcę danej klasy.

3.Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

1.Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały ćwiczeniowe

2.Biblioteka nieodpłatnie:

a. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe, mające postać papierową,

b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych mających postać elektroniczną,

c. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

4.Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.Podręczniki, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie zamówienia złożonego przez Szkołę.

2. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

3.Podręczniki, przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy Biblioteki

1.Do wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

2.Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 5 września danego roku szkolnego.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3.Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w dniu poprzedzającym zakończenie danego roku szkolnego.

4.Materiały ćwiczeniowe są użyczane uczniom na dany rok szkolny i nie podlegają zwrotowi.

5.Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

6.Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1.Na początku roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wypożyczają podręczniki i materiały ćwiczeniowe pod opieką wychowawcy.

2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy.

6.Wpisu do karty czytelnika, potwierdzającej wypożyczenie podręcznika przez danego ucznia dokonuje nauczyciel bibliotekarz.

§ 4

Zmiana Szkoły

 1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, z obowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały ćwiczeniowe.

2.W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1.Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie podręcznika.

2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach długopisem.

4.Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia(np. pracy domowej)

5.Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie

wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych

1.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1.Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału ćwiczeniowego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału ćwiczeniowego.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

3.Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie informacji przekazanych przez MEN oraz wpisu do księgi inwentarzowej.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA 

1.Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu uczniów oraz ich rodziców i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu wypożyczania podręczników.

3.Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów ćwiczeniowych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.Wzór oświadczenia, umowy zawieranej pomiędzy rodzicami, a szkołą stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.(załącznik nr.1)

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Regulamin stosuje się do:

Od roku szkolnego 2017/2018 regulamin stosuje się do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej.

Zał.1 Kleszczów,……………………….

Oświadczenie klasa …….

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki i materiały ćwiczeniowe będące własnością Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

Lp. Imię i nazwisko uczennicy/ucznia Podpis rodzica/prawnego opiekuna Uwagi
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
Skip to content