Regulamin świetlicy

Zarządzenie nr 3/2022

Dyrektora Szkoły w Kleszczowie  z dnia 1 VI 2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy

 Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.
 1. Na początku roku szkolnego wychowawca świetlicy zobowiązany jest zebrać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemna deklarację zapisu ucznia na świetlicę szkolną Deklaracja musi być złożona przez rodziców (opiekunów) do 9.09 bieżącego roku szkolnego. Na świetlicę uczęszczają dzieci od I do IV klasy i uczniowie dojeżdżający.
 2. Opiekunowie w pisemnej deklaracji zapisu ucznia na świetlicę szkolną, informują wychowawcę świetlicy o chorobach dziecka, np. alergia, cukrzyca, itp. Podają numery telefonów: swoje i osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 3. Świetlica szkolna jest czynna do godziny 15:45 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk – po przyjściu
  do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza. Zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają, odbierają dziecko przez główne wejście szkoły. Rodzice nie wchodzą do szkoły.  
 6. Dziecko odebrane przez rodzica (opiekuna) lub mające zgodę na samodzielny powrót
  do domu, nie wraca w tym samym dniu na świetlicę szkolną.
 7. Samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko jest możliwe tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców (opiekunów) lub informacją przesłana wychowawcy klasy na e-dziennik. Rodzice wówczas muszą podać dokładna godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo dziecka podczas powrotu do domu.
 8. Wychowawca świetlicy nie może wydać dziecka osobie, która nie jest upoważniona
  do odbioru dziecka na telefoniczną lub słowną prośbę rodziców.
 9. Dziecko nie będzie oddawane pod opiekę rodzeństwu do lat 13. W przypadku konieczności odbioru dziecka przez osobę nieletnią (13-18 lat), rodzice informują wychowawcę świetlicy lub klasy  na piśmie,przez zeszyt korespondencji lub e-dziennik i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo dziecka podczas powrotu do domu.
 10. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin odbierania dzieci.
 11. Jeśli rodzic (opiekun) decyduje o rezygnacji ze świetlicy szkolnej, zobowiązany jest
  o dostarczenie informacji do 14 dni i podpisania oświadczenia o rezygnacji ze świetlicy szkolnej. Wówczas uczeń zostaje skreślony z dziennika świetlicy szkolnej.
 12. W sytuacji, kiedy dziecko mimo wypełnionej przez rodzica deklaracji nie zjawia się na świetlicy bądź sporadycznie uczęszcza na zajęcia, rodzic zostaje poinformowany o zaistniałej sytuacji i jest zobowiązany do wyjaśnienia nieobecności ucznia u wychowawcy świetlicy.
 13. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostające na świetlicy szkolnej, których rodzice (opiekunowie) nie wypisali i nie podpisali stosownej deklaracji. Dotyczy to także dzieci oczekujących na zajęcia pozalekcyjne, po imprezach szkolnych czy wycieczkach z wyjątkiem uczniów zadeklarowanych do uczęszczania na świetlicę szkolną.
 14. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych miejscach przeznaczonych do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu.
 16. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
 17. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc).
 18. Wszelkie pomoce dydaktyczne będą rozdawane przez nauczyciela. Uczniowie nie zabierają rzeczy sami.
 19. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie i respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content