Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kleszczowie

Regulamin opracowano na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194)  oraz rozporządzenia MENiS z dnia 8 XI 2001 r.

I. Przepisy ogólneCele i rodzaje wycieczek szkolnych. Wycieczki służą następującym celom:

 • poszerzaniu wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijaniu aktywności poznawczej oraz zainteresowania różnymi dziedzinami życia;
 • Poznaniu kraju ojczystego w tym najbliższego otoczenia;
 • Rozbudzaniu zainteresowania tradycją narodową, przeszłością, współczesnością i przyszłością;
 • Kształtowaniu zasad dyscypliny, współżycia w zespole, uprzejmości, życzliwości i innych wartościowych cech charakteru;
 • Upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku, wyrabianiu sprawności fizycznej, wzmacnianiu zdrowia.

Wycieczki dzielimy ze względu na:

Czas trwania:

 • Jednodniowe,
 • Wielodniowe.

Sposób uprawiania turystyki:

 • Popularne: Przedmiotowe i krajoznawcze – turystyczne – dostępne dla każdego, niewymagające przygotowania kondycyjnego
 • Turystyki kwalifikowanej – wymagające specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego oraz posługiwania się przez nich sprzętem specjalistycznym (rower, żaglówka, łódź…)


II. Zadania dyrekcji szkoły:

1. Powołanie kierownika wycieczki i staranne dobranie opiekunów.
2. Zapoznanie się z planem i trasą wycieczki i zatwierdzenie jej.

III. Zadania kierownika wycieczki:
1. Opracowanie wspólnie z uczestnikami planu i trasy wycieczki.
2. Wypełnienie w dwóch egzemplarzach karty wycieczki(zał. Nr 1) i przedłożenie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły wraz z listą uczestników(zał. Nr 2). (Jeden egzemplarz pozostaje w aktach szkoły, drugi zabiera kierownik ze sobą na czas wycieczki). Dokumenty przedkłada się dyrekcji szkoły na trzy dni przed terminem wycieczki.
3. Dokładnie zaznajamia dzieci z podstawowymi zasadami bhp i koniecznością zachowania ostrożności na jezdniach, drogach
publicznych, na dworcach kolejowych, przystankach komunikacyjnych,
w lasach, na szlakach turystycznych.
4. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub
imprezy.
5. Przydzielenie zadań wśród uczestników i opiekunów.
6. Racjonalne dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
organizację wycieczki.
7. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki lub imprezy ( do jednego
tygodnia).
IV. Zasady organizacji wycieczek

 

Podczas przygotowania, jak i w czasie trwania wycieczek szkolnych obowiązują następujące zasady:

 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest zgoda rodziców ( zał. Nr 3)(prawnych opiekunów);
 3. Każda wycieczka i impreza krajoznawcze – turystyczna powinna być dobrze przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Przed wyjazdem/ wyjściem uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę i program.
 4. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.
 5. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 6. Uczeń i rodzic musi być zapoznany z regulaminem wycieczki.(zał. Nr 4)

V. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Wycieczka autokarowa

 1. Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru (liczba miejsc);
 2. Na każdych 15 uczniów przypada l opiekun (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika);
 3. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów;
 4. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
 1. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca do siedzenia;
 1. Kierowca musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego i potwierdzenie sprawności technicznej autokaru;
 2. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin;
 3. Autokar musi być oznakowany – przewóz dzieci;
 4. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;

10.Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie      wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);

11.Obowiązkiem opiekuna jest zabranie apteczki pierwszej pomocy.

Wycieczka piesza:

 1. Liczebność do 30 uczniów – 2 opiekunów (jednym z nich może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba);
 2. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu;
 3. Uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych;
 4. W mieście poruszamy się chodnikiem, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy tylko po drogach o małym natężeniu ruchu;
 5. W lesie poruszamy się tylko po oznakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
 6. Opiekun powinien mieć mapę terenu;
 7. Przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
 8. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

Wycieczka w góry

 1. Liczebność grupy – l opiekun na 10 uczniów;
 2. Odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody), rzeczy osobiste uczestnicy zabierają w plecaku;
 3. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych;
 4. Na początku i na końcu kolumny idzie osoba dorosła;
 5. Uczestnicy wycieczki są tak ustawieni, że na początku (za przewodnikiem) idą osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
 6. Na terenie powyżej l000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przewodnik turystyki górskiej;
 7. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy;
 8. Wyruszając w góry należy dobrze zaplanować wycieczkę uwzględniając wiek uczestników.

Wycieczka rowerowa

 1. Liczebność – dwóch opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym w kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż 15 osób,
 2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać kartę rowerową,
 3. Prowadzący wycieczkę jedzie na początku, a zanim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
 4. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
 5. Odstępy pomiędzy jadącymi do 5m,
 6. Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 7. Opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów oraz pompkę,
 8. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy,
 9. Z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramie bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.


Wycieczki przedmiotowe
(tzw. lekcje w terenie) do kina, miejsc zabytkowych, na zawody
sportowe, zajęcia w-f, wyjazdy na basen organizuje się następująco:

1. nauczyciel zgłasza dyrekcji cel, miejsce i czas trwania wycieczki i po uzyskaniu zgody realizuje plan wycieczki
2.nie wypełnia karty wycieczki

Wycieczki autokarowe
Do dużych miast, teatrów, muzeów, pomników kultury

1. Nie bierze się pod uwagę wieku uczestników.
2. Uwzględnić należy relacje pomiędzy poziomem umysłowym,
inteligencją ucznia a tematem do zrealizowania podczas wycieczki.

 


W czasie wycieczek nie planujemy uczniom czasu wolnego. Uczeń musi być pod stałą opieką kierownika i opiekunów.

 

VI. Dokumentacja wycieczki

1.Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1 – do pobrania.

2.Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki załącznik nr 2 – do pobrania.

3.Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3 – do pobrania.

4.Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki (wycieczka kilkudniowa) załącznik nr 4 – do pobrania.

5.Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 2 winna być złożona do zatwierdzenia w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem.


VII. Postanowienia końcowe.


· Opiekunowie wycieczki winni przed każdym wyjściem i po osiągnięciu
celu sprawdzić stan liczbowy uczestników.
· W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
· W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie
postąpić zgodnie z zarządzeniem dyrekcji szkoły o postępowaniu w razie wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia.
· Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków zgromadzonych na wycieczkę-imprezę.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

61 − 57 =

Skip to content