Przedmiotowy system oceniania j.niemiecki i historia sztuki

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) oraz wymagania edukacyjne z języka mniejszości narodowej – niemieckiego Kl.I-VI

oraz Historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej klasy V-VI.

I. Zasady dotyczące wymaganych materiałów:

Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz przyborów

piśmienniczych, a także ma obowiązek przynoszenia akcesoriów, o które poprosi prowadzący

w zależności od specyfiki zajęć lekcyjnych.

II. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu:

Podczas trwania całego procesu nauczania języka niemieckiego nauczyciel systematycznie rozwija u uczniów cztery sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu
 • mówienie
 • czytanie
 • pisanie Podczas rozwijania owych sprawności nauczyciel wykorzystuje różne techniki i formy dydaktyczne. Ocenianiu podlega również wiedza tematyczna z zakresu przedmiotu. III. Zakres oceniania osiągnięć edukacyjnych:
 • zadania projektowe dotyczące omawianych tematów; prezentacje
 • wypowiedzi ustne;
 • testy, sprawdziany, kartkówki
 • prace domowe, stanowiące dowód pracy własnej ucznia;
 • uczestnictwo w zajęciach (aktywność);
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach; IV. Zasady oceniania osiągnięć szkolnych: Zgodnie ze statutem szkoły obowiązuje następująca skala ocen:
 • 0-29 % – niedostateczny
 • 30-49 % – dopuszczający
 • 50-74 % – dostateczny
 • 75-89 % – dobry
 • 90-100 % – bardzo dobry
 • 90-100% + zadanie dodatkowe – celujący Ocenianiu podlegają:
 • zadania projektowe – oceniane są następująco: – treść i forma – zgodność wypowiedzi z tematem; – bogactwo językowe – zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych i leksykalnych; – poprawność językowa – poprawność gramatyczna i leksykalna, ortografia oraz styl; – opracowanie graficzne; samodzielność wykonania pracy
 • wypowiedzi pisemne – oceniane są następująco: -treść i forma – zgodność wypowiedzi z tematem; – bogactwo językowe – zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych i leksykalnych; – poprawność językowa – poprawność gramatyczna i leksykalna, ortografia oraz styl;
 • wypowiedzi ustne – oceniane są następująco: -treść– zgodność wypowiedzi z tematem; – pełność (kompletność) wypowiedzi; – bogactwo językowe – zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych i leksykalnych; – poprawność językowa – poprawność gramatyczna i leksykalna; – intonacja i wymowa;
 • prace domowe – oceniane są w zależności od charakteru zadania; brak pracy domowej zgłoszony przed lekcja reguluje nauczyciel, w przypadku nie zgłoszenia jej braku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • aktywność na lekcji – reguluje nauczyciel;
 • nieprzygotowanie do lekcji (np .) – dwa razy w semestrze, po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu;
 • ocena sumująca – ocena śródroczna / końcowa.

Oceny te nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ustala się następujące rangi ocen

cząstkowych:

 • ranga wysoka-zadania projektowe, osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych; testy,

sprawdziany( za wyjątkiem ocen uzyskanych w trakcie zdalnego nauczania – wtedy mają

one wagę 2)

 • ranga średnia – wypowiedzi ustne i pisemne, kartkówki( kartkówka w trakcie zdalnego nauczania- waga 1;
 • ranga niższa – prace domowe, aktywność ucznia na lekcji ( waga 1)

Aby uzyskać ocenę dobry lub bardzo dobry , uczeń:

-W klasach I-III:

 • formułuje wypowiedzi zgodnie z tematem;
 • zawiera w wypowiedzi własne opinie;
 • stosuje poznane struktury składniowe i urozmaicone słownictwo;
 • popełnia nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne, nie zakłócające komunikacji;
 • wykonuje starannie i ciekawie powierzone zadanie,
 • stosuje różne techniki prezentacji;
 • zna teksty kultury i opowiada o nich,
 • zna i opowiada o ważniejszych znanych osobistościach Zadowalające spełnienie tych wymagań skutkuje ocenę bardzo dobry , akceptowalne ich spełnienie, ocenę dobry. Aby uzyskać ocenę dostateczny lub dopuszczający, uczeń:
 • formułuje wypowiedzi niezupełnie zgodne z tematem;
 • stosuje dość ubogie struktury językowe;
 • stosuje liczne powtórzenia struktur leksykalnych i składniowych;
 • popełnia dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne;
 • wykonuje niezbyt starannie powierzone prace lub projekty;
 • zna teksty kultury i ich bohaterów
 • zna ważniejsze znane osobistości i kojarzy ich z działalnością jaką wykonywali Zadowalające spełnienie tych wymagań skutkuje oceną dostateczny, akceptowalne ich spełnienie, oceną dopuszczający. Niespełnienie w/w warunków skutkuje oceną niedostateczną. -W klasach IV-VI
 • aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia wymagania ogólne dla klas I-III oraz zadowalająco spełnia wymagania ponadpodstawowe dla danej klasy
 • aby otrzymać ocenę dobrą uczeń spełnia wymagania ogólne dla klas I-III oraz akceptowalnie spełnia wymagania ponadpodstawowe dla danej klasy
 • aby otrzymać ocenę dostatecznąuczeń spełnia wymagania ogólne dla klas I-III oraz zadowalająco spełnia wymagania podstawowe dla danej klasy
 • aby otrzymać ocenę dopuszczającąuczeń spełnia wymagania ogólne dla klas I-III oraz akceptowalnie spełnia wymagania podstawowe dla danej klasy
 • niespełnienie wymagań na ocenę dopuszczającą skutkuje oceną niedostateczną
Wymagania podstawowe klasa IVWymagania ponadpodstawowe klasa IV
Uczeń: używa podstawowych form powitań i pożegnań; mówi, jak się nazywa; podaje swoje miejsce zamieszkania podaje swój wiek; podaje swój kraj pochodzenia; liczy od 0 do 12; podaje numer telefonu; pyta o nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek; pyta o samopoczucie i odpowiada na takie pytanie; udziela informacji, w jakim mówi języku; mówi, że czegoś nie rozumie; przyłącza się do zabawy lub innej czynności; literuje swoje imię i nazwisko; rozróżnia wymowę długiego i krótkiego „o”; czyta na głos, stosując poprawną wymowę i intonację; wymienia nazwy wybranych państw europejskich; zna budowę zdania oznajmującego i pytającego; zna i stosuje zaimki osobowe ich i du; zna formę 1. i 2. osoby liczby pojedynczej czasowników: wohnen, heiβen, kommen, sein, sprechen; rozumie ogólny sens tekstu czytanego i słuchanego formułuje poprawne proste wypowiedzi pisemne; zna nazwy dyscyplin sportowych, instrumentów, gier towarzyskich; mówi, czym się interesuje, jaki uprawia sport, na jakim instrumencie gra lub chciałby grać; pyta koleżankę/kolegę, co robi w wolnym czasie; pyta i mówi o tym, co inna osoba robi w wolnym czasie; mówi, jak ocenia daną czynność; tworzy pytania przez inwersję; odmienia czasowniki: – lesen i sprechen w liczbie pojedynczej i mnogiej; rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone; rozróżnia wymowę długiego – i krótkiego „e”; wymienia dni tygodnia, nazwy najważniejszych przedmiotów szkolnych i wyraża o nich swoją opinię; przedstawia ogólnie swój plan lekcji; mówi, kto jest jego ulubionym nauczycielem; nazywa podstawowe czynności wykonywane w szkole; wymienia pomieszczenia w szkole; pyta o godzinę i mówi, która jest godzina; liczy do 100; rozumie polecenia używane podczas lekcji; rozróżnia rodzajnik określony i nieokreślony dla poszczególnych rodzajów; rozróżnia zaimki dzierżawcze – mein/dein/unser; odmienia czasownik – haben; rozróżnia wymowę „ei” i „ie; „ch” i „g”; wymienia członków swojej najbliższej rodziny; nazywa większość poznanych zawodów żeńskich i męskich; nazywa pory dnia; mówi, co lubią i czym się zajmują on i członkowie jego rodziny w danym dniu; mówi, kim są z zawodu członkowie jego rodziny; pyta koleżankę/kolegę o zawód jej/jego najbliższych; pyta o pozwolenie i udziela na to pytanie twierdzącej lub przeczącej odpowiedzi; umawia się na dany dzień; określa czas zwrotami heute/ morgen/übermorgen/in drei Tagen; odmienia czasowniki – sein, mögen i basteln; rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej; rozumie zwroty – Abgemacht!, Ab ins Bett!, Schade!, Du Petze!, Freust du dich?, Und ob!; zna nazwy spożywcze i potrawy; nazywa wybrane słodycze, napoje, owoce i warzywa; mówi, co je i pije o różnych porach dnia; mówi, co je i pije chętnie; mówi, czy dana potrawa smakuje dobrze czy nie; mówi, że jest głodny i że chce mu się pić; mówi, z jaką częstotliwością spożywa daną potrawę; rozumie ogólny sens tekstu czytanego i słuchanego; zna liczbę mnogą wybranych rzeczowników; zna odmianę czasownika essen i odmienia poznane czasowniki regularne; zna przyimki mit i ohne; rozróżnia i poprawnie wymawia długie i krótkie „ü; nazywa miesiące; wymienia pory roku; nazywa czynności w poszczególnych porach roku; opisuje pogodę; mówi, jaką porę roku lubi, a jakiej nie oraz jaki jest jego ulubiony miesiąc mówi, że nie przyjdzie na umówione spotkanie; wymienia nazwy wybranych krajów i mówi, dokąd chciałby pojechać; mówi, gdzie lubi spędzać wakacje; zna nazwy kolorów;Uczeń: używa różnorodnych form powitań i pożegnań, zwracając się do rówieśników i osób dorosłych prowadzi krótkie rozmowy z koleżanką /kolegą na temat imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju pochodzenia, wieku, samopoczucia, oraz języków, w jakich mówią używa liczebników w zakresie – 0–12 wymienia nazwy poznanych – państw i miast europejskich posługuje się alfabetem niemieckim rozróżnia i poprawnie wymawia długie i krótkie „o” czyta ze zrozumieniem, stosując nienaganną wymowę i intonację poprawnie formułuje zdania oznajmujące i pytające używa poprawnie form 1. i 2. osoby l. Poj. czasowników wohnen, heißen, kommen, sein, sprechen rozumie selektywnie krótki tekst czytany i słuchany oraz wyszukuje w nim potrzebne informacje formułuje poprawne wypowiedzi pisemne. bezbłędnie wymienia nazwy zainteresowań, dyscyplin sportowych, instrumentów, gier towarzyskich opisuje zainteresowania innych osób opisuje instrumenty formułuje zgadywankę na temat znanych osób formułuje pytania skierowane – do różnych osób (du/ihr/Sie) stosuje poprawnie odmienione – czasowniki lesen i sprechen w liczbie poj.j i mn. w zdaniach pytających i oznajmujących stosuje w wypowiedzi rodzajniki określone i nieokreślone rozróżnia i poprawnie wymawia – długie i krótkie „o” zna i stosuje nazwy dni tygodnia – wymienia nazwy wszystkich przedmiotów szkolnych i zajęć dodatkowych oraz mówi, co o nich sądzi przedstawia szczegółowo własny plan lekcji i plan lekcji innej osoby opowiada o swoim ulubionym – nauczycielu wymienia nazwy przyborów szkolnych z rodzajnikiem mówi, że coś mu zginęło opowiada, co robi na danej lekcji pyta i mówi, gdzie znajdują się dane pomieszczenia w szkole określa czas zegarowy pyta i mówi, o której godzinie zaczynają się i ile trwają dane zajęcia zna i stosuje liczebniki do 100 – rozumie i reaguje poprawnie na – polecenia używane podczas lekcji stosuje rodzajnik określony – i nieokreślony dla poszczególnych rodzajów stosuje zaimki dzierżawcze mein/dein/unser, stosuje poprawnie odmieniony czasownik haben poprawnie wymawia„ei” i „ie” przedstawia swoją najbliższą rodzinę, podając imię, stopień pokrewieństwa, zawód i zainteresowania przeprowadza wywiad z koleżanką/kolegą na temat rodziny według podanego wzoru mówi, co robi o danej porze dnia mówi, że coś jest dziwne, że się dla niego nie nadaje lub że woli zrobić coś innego mówi, że ktoś lub coś należy do danej osoby (używając przyimka von) pyta koleżankę/kolegę, kiedy go odwiedzi oraz stosuje w odpowiedziach określniki czasu heute/morgen/ übermorgen/in drei Tagen poprawnie stosuje czasowniki – sein, mögen i basteln rozumie i stosuje zwroty – Abgemacht!, Ab ins Bett!, Schade!, Du Petze!, Freust du dich?, Und ob! rozróżnia i prawidłowo wymawia końcówkę er prowadzi rozbudowane dialogi na temat posiłków spożywanych w ciągu dnia wyraża opinię na temat smaku danej potrawy/danego produktu prowadzi krótkie rozmowy na temat tego, co chciałby zjeść lub czego chciałby się napić mówi, jak często je lub chciałby jeść dane danie używa dopełnienia w bierniku, stosuje liczbę mnogą poznanych rzeczowników, stosuje poprawnie odmieniony czasownik essen oraz wszystkie poznane czasowniki regularne zna i stosuje przyimki mit i ohne ocenia różne sposoby odżywiania mówi, że czegoś jest za dużo lub za mało, nazywa miesiące wymienia pory roku opisuje szczegółowo, co robi się w poszczególnych porach roku pyta, jaka jest pogoda opisuje pogodę, stosując różnorodne zwroty leksykalne mówi, jaką porę roku lubi, a jakiej nie i dlaczego oraz jaki jest jego ulubiony miesiąc mówi, że nie przyjdzie na umówione spotkanie, podając powód wymienia poznane kraje i mówi, dokąd chciałby pojechać i dlaczego zgadza się lub nie z opinią innych osób mówi, gdzie lubi spędzać wakacje i co tam robi pyta koleżankę/kolegę, dokąd chciałaby/ chciałby pojechać w czasie wakacji i co chciałaby/ chciałby tam robić, opisuje rzeczy podając ich kolory
Klasa V
Uczeń: rozumie i poprawnie odmienia przez osoby poznane czasowniki nieregularne oraz czasowniki zakończone na „t”, „d”, „ch”, „chn” rozumie i zadaje pytanie Wann treffen wir uns? oraz udziela na nie odpowiedzi nazywa czynności wykonywane podczas wakacji i w czasie wolnym rozumie pytanie Nicht wahr? i wie, kiedy je zadać nazywa cechy charakteru oraz wyglądu zna formy zaimków osobowych w bierniku zna niektóre czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku rozumie zwrot Sie sind in Ordnung zna i rozumie zwrot Du hast Recht zna i rozumie zwrot wyrażający zadowolenie Das freut mich krótko opowiada o swojej przyjaciółce / swoim przyjacielu rozumie i wie, kiedy zastosować zwroty: Nichts zu danken / Glück gehabt / Das macht nichts tworzy rzeczowniki złożone z wyrazem określającym „Lieblings-” wie, jak wymawiać spółgłoskę „t” i wymawia ją poprawnie podczas ćwiczeń rozumie ogólny sens tekstu czytanego, słuchanego oraz tekstu pisanego połączonego z ilustracją oraz rozwiązuje większość zadań do niego czyta na głos, stosując poprawną wymowę i intonację. pyta koleżankę /kolegę o datę urodzin oraz podaje datę swoich urodzin zna zasady tworzenia liczebników porządkowych i stosuje je w ćwiczeniach formułuje ustne oraz pisemne zaproszenie na przyjęcie urodzinowe przyjmuje lub odrzuca zaproszenie na przyjęcie urodzinowe formułuje krótką wypowiedź na temat przygotowań i świętowania swojego przyjęcia urodzinowego nazywa niektóre prezenty urodzinowe sporządza listę zakupów na przyjęcie urodzinowe formułuje krótki dialog w sklepie spożywczym formułuje krótkie życzenia urodzinowe rozumie tekst piosenki urodzinowej zna i rozumie zwrot Ich habe Lust auf… zna czasownik modalny können oraz poprawnie odmienia go w ćwiczeniach zna formy zaimków osobowych ich, du, sie, er w celowniku i stosuje je w ćwiczeniach zna i stosuje w ćwiczeniach odmianę czasownika tanzen rozróżnia wymowę długiego i krótkiego „a” nazywa części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej nazywa czynności wykonywane za pomocą określonych części ciała rozumie i odgaduje zagadkę krótko przedstawia niezwykłą istotę z plakatu rozumie opis i sam krótko opisuje wygląd innej osoby zna i posługuje się w ćwiczeniach wyrażeniami: gleich / ein bisschen anders / ziemlich anders rozumie i wymienia przymiotniki informujące o kondycji fizycznej: flink, fit, müde, schlapp nazywa choroby, dolegliwości oraz lekarstwa rozumie pytanie o dolegliwości i odpowiada na nie wymienia nazwy lekarzy specjalistów oraz zawodów związanych z opieką nad chorymi przeprowadza krótką rozmowę podczas wizyty u lekarza na podstawie wzoru życzy drugiej osobie powrotu do zdrowia: Gute Besserung! zna i rozumie zwrot Du bist dran! – zna formę rodzajnika określonego w bierniku zna i stosuje w ćwiczeniach zaimki dzierżawcze: sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr zna i stosuje w ćwiczeniach zaimki osobowe w celowniku w l. mn. zna i stosuje w ćwiczeniach odmianę czasownika helfen rozróżnia warianty wymowy głoski „ch” wymienia nazwy budynków mieszkalnych mówi, w jakim domu mieszka i krótko opisuje okolicę nazywa pomieszczenia w domu / mieszkaniu identyfikuje ilustrację mieszkania, o którym jest mowa w opisie mówi, kto w jakim pomieszczeniu się znajduje, stosując przyimek in mówi, jakie czynności wykonuje w danym pomieszczeniu w domu /mieszkaniu nazywa meble określa położenie pomieszczeń w mieszkaniu i mebli w pokoju nazywa obowiązki domowe odpowiada na pytania na temat swoich obowiązków domowych oraz obowiązków członków swojej rodziny rozumie i stosuje w zdaniu zwroty: jeden Tag, jede Woche, jeden Monat – zna i odmienia czasowniki zwrotne: sich rasieren, sich schminken, sich kämmen, sich waschen zna i odmienia czasownik modalny müssen rozróżnia połączenie spółgłoskowe „ck” wymienia obiekty w mieście i parku rozrywki i mówi, gdzie dany obiekt się znajduje opisuje swoją ulicę słowami: gerade, krumm, schmal, breit nazywa znaki informacyjne rozumie zwroty wskazujące drogę, pyta o drogę i udziela odpowiedzi mówi, do jakiego obiektu idzie / jedzie nazywa środki transportu mówi, jakim środkiem transportu jedzie lub że idzie pieszo mówi, co jest zabronione, a co nie – pyta o pozwolenie, używając zwrotu Darf man hier …? zbiera informacje na temat możliwości zwiedzania muzeum (ceny biletów, godziny otwarcia, oferta zajęć dla dzieci), stawiając odpowiednie pytania rozumie i stosuje w krótkich zdaniach wyrażenie es gibt … zna zasady tworzenia trybu rozkazującego dla 2 osoby l. poj. i mn. oraz dla formy grzecznościowej Sie i stosuje je w ćwiczeniach rozróżnia słowa pytające wo? oraz wohin? i wie, jak udzielić na nie odpowiedzi określa kierunek ruchu z użyciem przyimka in zna i odmienia czasownik nehmen – zna i stosuje w krótkich zdaniach konstrukcję man darf… zna i stosuje w krótkich zdaniach konstrukcję man kann … wie, jak wymawiać podwójne spółgłoski nazywa zwierzęta domowe, żyjące na różnych kontynentach, w wodzie, w gospodarstwach wiejskich mówi, jakie ma zwierzę domowe lub że nie ma żadnego i dlaczego mówi, jakie miał w przeszłości zwierzę nazywa obowiązki właścicieli psów rozumie i wymienia słowa związane ze sklepem zoologicznym nazywa części ciała zwierząt, ich pożywienie oraz cechy wyglądu rozumie opisy zwierząt wymienia czasowniki dźwiękonaśla- dowcze określające mowę zwierząt nazywa cechy poznanych zwierząt mówi, jakie zwierzęta budzą jego zainteresowanie, i krótko je opisuje – poprawnie odmienia i stosuje w ćwiczeniach czasownik streicheln zna i stosuje w krótkich zdaniach formę przeszłą czasownika haben (hatte) zna i stosuje w krótkich zdaniach formę przeszłą czasownika sein (war) rozumie i stosuje w ćwiczeniach zwroty Muss man …? oraz Man muss … zna formy osobowe möchte w l. poj. i mn. zna i poprawnie odmienia czasownik fressen zna znaczenie i zastosowanie spójnika denn oraz występujący po nim szyk zdania, odpowiada na pytanie Warum? z użyciem tego spójnika wie, jak należy wymawiać połączenie spółgłoskowe „sch”Uczeń: stosuje w wypowiedziach poprawne formy poznanych czasowników nieregularnych oraz czasowników zakończonych na „t”, „d”, „ch”, „chn” bezbłędnie formułuje wypowiedzi na temat sposobu spędzania wakacji i czasu wolnego zadaje rozmówcy pytanie Nicht wahr? celem uzyskania potwierdzenia swej opinii oraz poprawnie na nie reaguje opisuje charakter oraz wygląd innych osób pisze wiersz o przyjacielu wakacyjnym według podanego wzorca wyraża swój stosunek do danej osoby, stosując zwroty: Ich mag sie/ihn; Ich finde sie/ihn toll oraz zaimki osobowe w bierniku wyraża swoją opinię na temat innych osób potwierdza usłyszaną wypowiedź zwrotem Du hast Recht wyraża podczas rozmowy swoje zadowolenie, stosując zwrot Das freut mich formułuje bezbłędnie dłuższą wypowiedź na temat swojej przyjaciółki / swojego przyjaciela używa w wypowiedziach we właściwym kontekście zwrotów: Nichts zu danken / Glück gehabt / Das macht nichts poprawnie wymawia spółgłoskę „t” rozumie tekst czytany, słuchany oraz tekst pisany połączony z ilustracją, odnajduje w nim potrzebne informacje oraz rozwiązuje bezbłędnie zadania do niego czyta ze zrozumieniem, stosując nienaganną wymowę i intonację. pyta o datę urodzin oraz podaje datę swoich urodzin i urodzin innych osób bezbłędnie stosuje w wypowiedzi liczebniki porządkowe przyjmuje lub odrzuca zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, podając powód, dlaczego nie może przyjść prowadzi rozmowy na temat przygotowań i świętowania przyjęcia urodzinowego, zadając pytania i udzielając odpowiedzi pyta i mówi, co komu można ofiarować w prezencie i dlaczego prowadzi rozmowy w sklepie spożywczym składa życzenia urodzinowe na kilka sposobów oraz śpiewa piosenkę urodzinową wyraża swoją opinię na temat przyjęcia urodzinowego, krytykując lub chwaląc poszczególne elementy przyjęcia stosuje w odpowiednim kontekście zwrot Ich habe Lust auf… stosuje w wypowiedziach czasownik modalny können stosuje w wypowiedziach zaimki osobowe ich, du, sie, er w celowniku zna i stosuje w wypowiedziach czasownik tanzen rozróżnia i poprawnie stosuje wymowę długiego i krótkiego „a” bezbłędnie wymienia nazwy części ciała w liczbie poj. i mn. mówi, jakie czynności można wykonywać za pomocą określonych części ciała układa zagadkę buduje szerszy opis niezwykłej istoty z plakatu opisuje i porównuje wygląd innych osób, stosując wyrażenia: gleich / ein bisschen anders / ziemlich anders opisuje kondycję fizyczną, stosując przymiotniki: flink, fit, müde, schlapp prowadzi rozmowy na temat chorób, dolegliwości i stosowanych w danym przypadku lekarstw układa slogan zachęcający do dbałości o dobrą kondycję projektuje szyld lekarza specjalisty opisuje w e-mailu swoje dolegliwości i dolegliwości członków swojej rodziny mówi, do jakiego lekarza idzie w przypadku danej choroby prowadzi rozmowę z lekarzem podczas wizyty pisze e-mail na temat swojego pobytu w szpitalu stosuje zwrot Du bist dran! w odpowiednim kontekście stosuje poprawnie rodzajnik określony w bierniku stosuje w wypowiedzi zaimki dzierżawcze: sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr poprawnie stosuje w wypowiedzi zaimki osobowe w celowniku w l. mn. stosuje w wypowiedzi poprawne formy czasownika helfen poprawnie wymawia głoskę „ch” prowadzi rozmowę na temat miejsca zamieszkania, budynku, w którym mieszka i okolicy opisuje mieszkanie przedstawione na ilustracji opisuje swój dom / swoje mieszkanie opisuje (pisemnie i ustnie) poszczególne pomieszczenia przeprowadza w klasie ankietę na temat obowiązków domowych i przedstawia jej wyniki rozmawia z kolegą /koleżanką na temat swoich obowiązków domowych i obowiązków członków swojej rodziny oraz mówi o częstotliwości ich wykonywania pisze wiersz na podstawie schematu i czyta go na głos stosuje w wypowiedzi czasowniki zwrotne: sich rasieren, sich schminken, sich kämmen, sich waschen stosuje w wypowiedzi poprawne formy czasownika modalnego müssen rozróżnia i prawidłowo wymawia połączenie spółgłoskowe „ck” bezbłędnie zadania do niego. opisuje swoją ulicę i mówi, co tam jest, a czego nie ma ocenia wygląd obiektów w mieście mówi, co jest zabronione, a co nie, pyta i podaje powód, dlaczego coś jest zabronione opowiada o znanym mu muzeum prowadzi rozmowy w parku rozrywki rozmawia z koleżanką/kolegą na temat wybranego muzeum stosuje w wypowiedzi wyrażenie es gibt … stosuje w wypowiedzi tryb rozkazujący dla 2 osoby l. poj. i mn. oraz dla formy grzecznościowej Sie swobodnie stosuje w rozmowie pytania wo? i wohin? oraz przyimek in w połączeniu z biernikiem stosuje w wypowiedzi poprawne formy czasownika nehmen stosuje w wypowiedzi konstrukcję man darf stosuje w wypowiedzi konstrukcję man kann… poprawnie wymawia podwójne spółgłoski prowadzi krótkie rozmowy na temat zwierząt domowych opowiada o zwierzętach, jakie miał lub mieli członkowie jego rodziny rozmawia z koleżanką /kolegą o obowiązkach właścicieli psów prowadzi rozmowy w sklepie zoologicznym opisuje wybrane zwierzę (wygląd, cechy charakteru, pożywienie, mowę zwierzęcia) na podstawie ilustracji opowiada o weekendzie na wsi mówi, które zwierzęta żyjące w Afryce podobają mu się i dlaczego krótko opisuje zwierzęta żyjące w wodzie przygotowuje i przedstawia kolaż na temat swojego ulubionego zwierzęcia planuje z koleżanką /kolegą wyjście do ogrodu zoologicznego stosuje poprawne formy czasownika streicheln stosuje w wypowiedzi formę przeszłą czasownika haben (hatte) stosuje w wypowiedzi formę przeszłą czasownika sein (war) stosuje w wypowiedzi zwroty Muss man …? oraz Man muss … stosuje w wypowiedzi formy osobowe möchte w l. poj. i mn. stosuje w wypowiedzi poprawne formy czasownika fressen stosuje poprawnie w wypowiedziach spójnik denn poprawnie wymawia połączenie spółgłoskowe „sch”
Klasa VI
Uczeń: nazywa obiekty, w których można przenocować w kraju i za granicą mówi, gdzie nocuje w czasie wakacji nazywa cele podróży nazywa elementy krajobrazu, atrakcje turystyczne w Niemczech oraz atrakcje w tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku Tropical Islands nazywa czynności wykonywane w danym miejscu podczas podróży wakacyjnej nazywa środki transportu mówi, jakim środkiem transportu się przemieszcza uzyskuje informacje w informacji kolejowej i kasie biletowej mówi, z kim wykonuje daną czynność nazywa czynności wykonywane podczas wycieczki klasowej formułuje proste zdania na temat wycieczki klasowej (wczasie przeszłym Perfekt) zna zasady tworzenia zdań w czasie przeszłym Perfekt, tworzy imiesłów przeszły nazywa miejsca i sklepy, w których można robić zakupy mówi, gdzie robi zakupy przeprowadza ankietę w klasie nazywa i opisuje części garderoby potrafi kupić w sklepie ubranie pisze prosty blog na temat ostatnich zakupów mówi, jaką sumę kieszonkowego dostaje i na co je wydaje\nazywa sklepy w centrum handlowym i sprzedawane w nich artykuły mówi jakie artykuły kupuje, oraz w jakim dziale mówi, co chce sobie kupić nazywa ilości i opakowania produktów spożywczych zna i stosuje najważniejsze zwroty używane w sklepie spożywczym rozpoznaje rodzaj tekstu czytanego uzupełnia tekst na podstawie statystyki tworzy Partizip II dla czasowników rozdzielnie złożonych oraz proste zdania z ich udziałem rozumie, zna odmianę oraz poprawnie stosuje czasownik modalny wollen w ćwiczeniach ikrótkich zdaniach rozróżnia melodię zdania nazywa dyscypliny sportowe mówi, jaką dyscyplinę sportową uprawia zna i rozumie zwroty: Ich habe gewonnen/verloren,Du hast gewonnen/verloren;Wetten wir?Achtung, fertig, los! nazywa obiekty sportowe mówi, jakiego sportu jest fanem nazywa artykuły sportowe; mówi, że coś się popsuło nazywa cechy sprzętów sportowych rozumie hasło skandowane na niemieckich meczach piłki nożnej nazywa rodzaje kontuzji pyta, co się wydarzyło rozumie rzeczowniki złożone śpiewa piosenkę pisze prosty tekst narracyjny tworzy stopień wyższy i najwyższy od przymiotników/przysłówków regularnych i nieregularnych oraz stosuje poprawne formy w ćwiczeniach buduje proste zdania porównawcze wie, jak wymawiać głoskę „ö” nazywa czynności dotyczące dbania o higienę osobistą zna czynności pielęgnacji włosów u fryzjera i opowiada o nich prowadzi krótki dialog na temat swojej wizyty u fryzjera uzupełnia blog na temat wizyty u fryzjera nazywa słowa i wyrażenia dotyczące pielęgnacji zębów mówi, jak pielęgnuje swoje zęby nazywa kosmetyki mówi, co należy założyć w zależności od pogody opisuje pokój przy użyciu prostych zdań zna i używa czasowniki legen,stellen, hängenw prostych zdaniach i ćwiczeniach mówi, gdzie coś kładzie, wiesza lub stawia zna zasady dobrego zachowania i porady związane zjedzeniem przeprowadza w klasie ankietę odnajduje błędy w zdaniach śpiewa piosenkę zna odmianę zaimka zwrotnego w celowniku, stosuje ją w ćwiczeniach i prostych zdaniach rozumie i zna konstrukcję ze spójnikiem sonst zna znaczenie i zastosowanie przyimków miejsca zcelownikiem ibiernikiem oraz stosuje je w ćwiczeniach iprostych zdaniach wie, kiedy i jak czytać spółgłoskę „h” nazywa owady żyjące na łące mówi, że lubi lub nie znosi danego rodzaju owadów wie, jak przytoczyć opinię koleżanki/kolegi zna nazwy rzeczowników, przymiotniki oraz zwroty dotyczące środowiska naturalnego i stosuje je w krótkiej wypowiedzi na temat zmian w środowisku naturalnym zna rzeczowniki złożone z wyrazem głównym die Art tworzy w grupie hasła przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego przez człowieka buduje krótkie zdania na temat wody: o jej występowaniu, cechach, zastosowaniu pisze w mailu i mówi o swoich błędach w obchodzeniu się z wodą mówi krótko o tym, co powinien zmienić w swoim obchodzeniu się z wodą zna zwroty związane zsortowaniem śmieci zadaje proste pytania i formułuje krótkie odpowiedzi na temat korzyści płynących z życia bez samochodu buduje proste zdania, mówiące o tym, co dla niego znaczy bycie przyjaznym dla środowiska zna nazwy planet i wymienia je wkolejności buduje zdaniaWeißt du, dass..? i reaguje na nie zna miejsce orzeczenia w zdaniu podrzędnym ze spójnikiem dass zna i stosuje w ćwiczeniach konstrukcję Es gibt… w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz szyku prostym i przestawnym zna znaczenie i odmianę czasownika modalnego sollen zna i stosuje w krótkich zdaniach konstrukcję Man soll… wie, jak akcentować poznane słowa wymienia nazwy wynalazków niemieckich mówi, co można robić dzięki danym wynalazkom wymienia gatunki muzyczne nazywa nośniki dźwięku mówi, jakiej słucha muzyki i z jakiego nośnika nazywa gatunki filmowe mówi, jakie filmy lubi oglądać i dlaczego pisze sms z zaproszeniem do kina wymienia nazwy programów telewizyjnych mówi, jakie programy telewizyjne lubi oglądać czyta i rozumie w dużej części program telewizyjny mówi, co robi wspólnie ze swoimi rodzicami nazywa przyczyny konfliktów z rodzicami śpiewa piosenkę z pomocą nauczyciela nazywa zawody mówi, kim zostanie w przyszłości, stosując czasownik werden zna różnice między polskim a niemieckim gimnazjum nazywa przedmioty wprowadzane w gimnazjum zna i poprawnie stosuje w ćwiczeniach i prostych zdaniach zaimek nieosobowy man zna i odmienia czasownik werden oraz stosuje go w ćwiczeniach i prostych zdaniach wie, jak czytać spółgłoski „b” i„d”
Uczeń: mówi, gdzie chciałby spędzić wakacje oraz gdzie chciałby wtedy nocować i dlaczego przeprowadza wywiad na temat najbardziej popularnych miejsc wyjazdowych oraz prezentuje wyniki za pomocą samodzielnie sporządzonego wykresu i tekstu informacyjnego bezbłędnie formułuje wypowiedzi na temat sposobu spędzania wakacji i wolnego czasu pyta koleżankę/kolegę, jakim środkiem transportu się przemieszcza i udziela odpowiedzi na to pytanie prowadzi rozmowy w informacji kolejowej ikasie biletowej formułuje pytanie o osobę, z którą ktoś wykonuje daną czynność i udziela na nie odpowiedzi pracuje w grupie, planuje wycieczkę kasową wykonuje plakat informacyjny i prezentuje go relacjonuje wydarzenia z wycieczki klasowej w czasie przeszłym Perfekt używa bezbłędnie czasu przeszłego Perfekt w swoich wypowiedziach opowiada o wycieczce rowerowej (w czasie przeszłym Perfekt) stosuje w wypowiedzi dopełniacz nazw państw opisuje położenie zabytków danego państwa, stosując nazwy kierunków świata opowiada o zabytkach Polski poprawnie akcentuje zdania pytające rozumie tekst czytany, słuchany oraz tekst pisany połączony z ilustracją, odnajduje w nim potrzebne informacje oraz rozwiązuje bezbłędnie zadania do niego czyta ze zrozumieniem, stosując nienaganną wymowę i intonację mówi, gdzie robi zakupy i dlaczego pisze tekst do przeprowadzonej samodzielnie ankiety mówi, gdzie inni robią zakupy prowadzi z koleżanką/kolegą rozmowy na temat ostatnich zakupów wyraża swoją opinię na temat garderoby i wyglądu innych osób oraz pyta o opinię swojego rozmówcę prowadzi rozbudowane rozmowy w sklepie odzieżowym wyraża swoją opinię na temat ceny bezbłędnie pisze rozbudowaną wypowiedź na blogu na temat ostatnich zakupów prowadzi rozmowy na temat kieszonkowego prowadzi rozmowy na temat zakupów w centrum handlowym prowadzi rozmowy w sklepie spożywczym poprawnie stosuje w wypowiedzi czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych stosuje w wypowiedziach czasownik modalny wollen; rozróżnia i poprawnie stosuje melodię zdania opowiada o swoich zainteresowaniach sportowych zna i stosuje w rozmowie zwroty: Ich habe gewonnen/verloren; Du hast gewonnen/verloren; Wetten wir?; Achtung, fertig, los stosuje nazwy obiektów sportowych w dialogach zachwala swój sprzęt sportowy i wymienia jego cechy mówi, jakiej doznał kontuzji tworzy i stosuje w wypowiedzi rzeczowniki złożone pisze poprawny tekst narracyjny stosuje bezbłędnie w wypowiedziach stopień wyższy i najwyższy od przymiotników/przysłówków regularnych i nieregularnych używa zdań porównawczych w wypowiedziach poprawnie wymawia głoskę „ö” rozmawia i opowiada o swojej wizycie u fryzjera opowiada, jak pielęgnuje zęby i co musi robić dla ich zdrowia mówi, jakie kosmetyki zabiera ze sobą najczęściej w podróż / na wycieczkę mówiąc o wyborze garderoby na daną pogodę, używa spójnika sonst opisuje pokój na ilustracji, swój pokój oraz pokój innych przy użyciu przyimków miejsca opowiada, jak sprząta swójpokój udziela innym osobom rad, dotyczących dobrego zachowania odnajduje i poprawia błędy w zdaniach przeprowadza ankietę i prezentuje jej wyniki stosuje w wypowiedzi zaimek zwrotny w celowniku zna i stosuje w wypowiedziach przyimki miejsca z biernikiem i celownikiem; prawidłowo wymawia spółgłoskę „h rozmawia o owadach żyjących na łące bezbłędnie przytacza opinię koleżanki/kolegi stosuje w wypowiedziach rzeczowniki, przymiotniki oraz zwroty dotyczące środowiska naturalnego prowadzi rozmowy na temat środowiska naturalnego i zachodzących w nim zmian określa wielokrotność za pomocą wyrażenia …Malw połączeniu z przymiotnikiem w stopniu wyższym w odniesieniu do elementów przyrody; rozmawia o wodzie: o jej występowaniu, cechach, zastosowaniu, o swoich błędach w obchodzeniu się z nią oraz o tym, co powinien zmienić w tej sytuacji buduje wypowiedź na temat sortowania śmieci prowadzi wywiad na temat korzyści płynących z życia bez samochodu mówi, co dla niego znaczy bycie przyjaznym dla środowiska pisze tekst do kącika dla czytelników na temat akcji wspierającej ochronę środowiska bezbłędnie zadaje pytania Weißt du, dass…? i reaguje na nie stosuje w wypowiedziach zdania podrzędne ze spójnikiem dass poprawnie stosuje w wypowiedziach konstrukcję Es gibt.. w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz szyku prostym i przestawnym poprawnie stosuje w wypowiedzi formy czasownika modalnego sollen stosuje w wypowiedzi konstrukcję Man soll… poprawnie akcentuje wymawiane słowa przygotowuje prezentację i opowiada o wynalazkach opowiada o muzyce słuchanej dawniej i dziś pisze, jakiej muzyki słucha i jakiej muzyki słuchali jego najbliżsi, będąc w jego wieku prowadzi w klasie dyskusję na temat filmów opowiada o swoim ulubionym filmie rozmawia o ulubionych programach telewizyjnych i uzasadnia swój wybór rozumie czytany program telewizyjny i mówi, jakie programy chętnie obejrzałby uzasadnia wybór ofert projektuje ogłoszenie o wspólnej imprezie dla rodziców i dzieci opowiada o swoich konfliktach z rodzicami mówi o swoim wymarzonym zawodzie i uzasadnia swój wybór opowiada o różnicach między polskim i niemieckim gimnazjum stosuje w wypowiedziach zaimek nieosobowy man poprawnie stosuje w wypowiedzi czasownik werden wymawia prawidłowo spółgłoski „b” i „d”

Przedmiotowy system oceniania z j. niemieckiego i historii i kultury Niemiec

Skip to content