Program dla najmłodszych

Akademia Zdrowego Przedszkolaka XXIV edycja-podróż do krainy zdrowia

Akcja XXIV

„Mamo, tato, wolę wodę” -to już 11 edycja !!!

    Witamy w nowej edycji programu profilaktycznego o wodzie już po raz czwarty. Nieprzerwanie od roku 2015 uświadamiamy dzieciom konieczność picia wody dla zdrowia oraz różnorodnego wpływu na otaczające nas środowisko. Główny cel programu „Mamo, tato, wolę wodę” skupia się na edukowaniu dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka. W tej edycji będziemy także kontynuować tematy proekologiczne. Przekażemy najmłodszym min. wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka, zachęcimy do wspólnego sadzenia oraz poruszymy temat recyklingu opakowań PET.

    Ta edycja programu edukacyjnego będzie trwała w naszym przedszkolu od listopada 2018 roku do końca czerwca 2019. Podczas 11 edycji zostanie przeprowadzony konkurs, który przybierze formę Święta Wody i Zdrojka. Nasze wspólne działania mają szansę przełożyć się na realne zmiany nawyków i postaw zarówno najmłodszych jak i ich rodziców, a w konsekwencji pomóc tworzyć bardziej świadome i zdrowsze społeczeństwo.

przyjaciele zippiego male

 Przyjaciele Zippiego 2018 /2019r

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami
i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program adaptacyjny

» PROGRAM ADAPTACYJNY DLA DZIECI  5 – 6- LETNICH

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEMBĘDĘ UCZNIEM”

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań  pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola, rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu szkolnego.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest szkoła,
 • nawiązanie współpracy ze szkołą w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się ze szkołą,
 • motywowanie rodziców oraz pracowników szkoły do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków sprzyjających adaptacji do nowych warunków,
 • skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji i nowej roli,
 • kształcenie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • poznanie pomieszczeń w szkole – właściwe i bezpieczne poruszanie się po szkole, właściwe zachowanie się w szkole,
 • poznanie osób pracujących w szkole – właściwe zachowanie się w stosunku do nich,

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Dziecko:

 • bezstresowo staje się uczniem,
 • czuje się bezpiecznie w szkole,
 • uczestniczy w życiu szkoły,
 • potrafi współpracować w zespole,
 • nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w grupie,
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do pracowników szkoły,
 • wie, jak bezpiecznie poruszać się po budynku szkolnym,
 • rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko i współpracuje z nauczycielem.

FORMY REALIZACJI:

 • Udział w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach przedszkolnych i szkolnych.
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie adaptacji dziecka do szkoły.
 • Zwiedzanie budynku szkoły, poznanie zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych.
 • Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami.

TREŚCI PROGRAMU:

 1. Udział przedszkolaków w uroczystości szkolnej z okazji obchodu Dnia Edukacji Narodowej – uroczysta akademia – PAŹDZIERNIK
 2. Udział przedszkolaków w uroczystym „Pasowaniu na Pierwszoklasistę” – wręczenie upominków szkolnym koleżankom i kolegom – PAŹDZIERNIK
 3. Wspólne mikołajki-Grudzień
 4. Wspólna organizacja  Balu Karnawałowego uczniów i przedszkolaków – STYCZEŃ
 5. Zebranie informacyjne dla rodziców z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą klasy I – przedstawienie oferty edukacyjnej– MAJ
 6. Udział dzieci 5 – 6 -letnich i rodziców w „Dniu otwartym szkoły” – CZERWIEC
 7.  Wycieczka do biblioteki – poznanie szkolnej biblioteki – MARZEC
 8. „Pożegnanie zimy – powitanie wiosny”- wspólny przemarsz ulicami wsi w barwnym korowodzie z Marzanną i gaikami – MARZEC

10. Wycieczka po szkole – poznanie szkolnych pomieszczeń– Wrzesień

11. Udział  w rajdzie szkolnym okazji dnia dziecka – CZERWIEC

12. Udział przedszkolaków we wszystkich ważnych imprezach  i przedsięwzięciach szkolnych.

13. Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

14. Uroczyste zamknięcie okresu adaptacyjnego poprzez pasowanie na ucznia szkoły podstawowej według harmonogramu uroczystości szkolnych zakończone balikiem dla dzieci.

15. Uruchomienie na stronie internetowej szkoły www.kleszczow.cba zakładki pt. „Dziecko sześcioletnie w naszej szkole” zawierającej niezbędne informacje związane z rozpoczęciem nauki dzieci w klasie I.

 1. 16.  Dokonanie zapisu dzieci do szkoły przez dyrektora szkoły (rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny ze strony szkoły).
 2. 17.  Uroczyste zamknięcie okresu adaptacyjnego poprzez pasowanie na ucznia szkoły podstawowej według harmonogramu uroczystości szkolnych .

Skip to content