Potwierdzenie woli

Kleszczów, dnia ……………………

…………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

POTWIERDZENIE   WOLI  PRZYJĘCIA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP W KLESZCZOWIE

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………………………………… 

zakwalifikowanego do …………………………………………………………………………………..

                                            nazwa i adres przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

                                                                                                                  

                                                              podpis rodzica/prawnego opiekuna

ADNOTACJA  DYREKTORA   SP W KLESZCZOWIE

      W związku z dopełnieniem obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego przy sP w Kleszczowie

przez rodziców/ prawnych opiekunów………………………………………………

                                                                                     imię i nazwisko dziecka

zostaje przyjęta/y  do przedszkola /oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Skip to content