Oświadczenie Rodziców

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych,        np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności      za dobrowolne posłanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy SP w Kleszczowie  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

  1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść               do zakażenia COVID – 19,
  • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
  • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców        lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający

w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

  • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej.          Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby,

            organy.

  • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Ponadto wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

– przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

– w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

  Kleszczów,…………………                                                     …………………………….

                         ( data )                                                                                                   (  podpis rodziców)

Skip to content