Przyroda i biologia

Jeżeli chcesz  otrzymywać oceny celujące to z przyrody musisz znać przedmiotowy system oceniania. Uważnie przeczytaj i zapoznaj się z całym dokumentem.Możesz go również znaleźć w klasie biologicznej.

Wymagania edukacyjne z przyrody
Klasa 4

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródroczna i końcoworoczna.

Wymagania do działów – Tajemnice przyrody.
Ocena śródroczna wymagania edukacyjne z działów od 1 do 5
Ocena końcowo roczna wymagania edukacyjne z działów od 6 do 8

wymagania-kl.4 

Jeżeli chcesz  otrzymywać oceny celujące to z przyrody musisz znać przedmiotowy system oceniania. Uważnie przeczytaj i zapoznaj się z całym dokumentem.Możesz go również znaleźć w klasie przyrodniczej.

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV  

Celem nauczania przyrody w Szkole Podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ukazywanie współzależności człowieka i środowiska.

Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie dostarczyć informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, ma wykrywać braki w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywać sposoby ich likwidacji. Ma również motywować ucznia do systematycznej pracy.

Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe, postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.

 • Pisemne: odpowiedź na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,  testy, kartkówki
 • Ustne: kilkuzdaniowa wypowiedź,udział w dyskusj, prezentacja pracy własnej lub grup
 • Praktyczne :wytwory pracy np. album, słownik, praca plastyczna,  gromadzenie i segregacja materiałów, posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, współpraca w grupie,samokształcenie                        Ocenie podlegają: sprawdziany wiadomości,odpowiedzi ustne  ( materiał z 3 ostatnich lekcji), 2 np. w semestrze , kartkówki  (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane), aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra),zeszyt ćwiczeń, dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp.,prace domowe (5 plusów- ocena bardzo dobra ,3 minusów -ocena niedostateczna,)

Kryteria oceny pracy w grupie

 • zaangażowanie w pracę grupy
 • realizacja wyznaczonego zadania
 • pełnione funkcje i role
 • rozumienie osobistej sytuacji w grupie
 • umiejętności pracy w grupie

Wymagania na poszczególne oceny:

Nawet przy pomocy kolegów i nauczyciela nie wykonuje zadania

Nie wywiązuje się (lub rzadko) z powierzonych zadań i funkcji

Nie uświadamia sobie własnych trudności we współdziałaniu

Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupieNa czas wykonuje tylko część zadanej pracy. Czasami przeszkadza innym. Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań

Czasami nie wywiązuje się z pełnionych w grupie funkcji

Nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole

Rzadko  chwali wkład pracy innych

Nie szanuje zdania innychPracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować przynależności do danej grupy. Realizuje większość zadań sam. Zgodnie z predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie

Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pracy w grupie

Potrafi pochwalić kolegów za pracę  ale zdarza mu się również i ich krytykaJest zdyscyplinowany. Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

Wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie

Konsekwentnie wykonuje swoją pracę

Wykonuje zgodnie  z predyspozycjami przydzielone funkcje  ale próbuje  podejmować inne

Dostrzega swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować

Tolerancyjny

Docenia pracę innych ,

Zaangażowany w pracę w grupie.

Wykazuje inicjatywę

Angażuje wszystkich do pracy

Pomaga kolegom mającym trudności

Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania

Przyjmuje na siebie wiele zadań

Zdyscyplinowany

Potrafi pokierować członkami zespołu

Pełni wiele funkcji

Potrafi wskazać swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie

Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu  przedmiotowego.

Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki. Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu brane są elementy wyżej wymienione.Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku.

Zadawanie i ocena prac domowych

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia,, motywacja do nauki,  organizacja i planowanie samouczenia się .

 • Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
 • Nauczyciel określa zasady wykonania zadania – sposób, termin
 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania
 • Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności
 • Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie
 • Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania)
 • Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej
 • Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej lub „ –  ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi)
 • Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 • Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki
 • Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów lub testów

 • W ciągu semestru mogą się odbyć 3-4 sprawdziany
 • Sprawdziany są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych
 • Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy
 • Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na sprawdzianie
 • Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 14  dni od daty pisania
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może poprawić ocenę na zasadach ustalonych z nauczycielem
 • Normy oceny sprawdzianów
Procentowa ilość punktów ocena
0-29% Niedostateczny
30-49% Dopuszczający
50-74% Dostateczny
75- 89% Dobry
90- 100% Bardzo dobry
95 %  + zadanie dla chętnych Celujący

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

54 − 45 =

Skip to content