Pedagog szkolny

WITAM WAS

Jestem pedagogiem od 13 lat. Od dzieci nauczyłam się trzech rzeczy; cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajęta i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego się pragnie.

Joanna Piec

Szkoła posiada certyfikaty:

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

Szkoła dobrego wychowania

Klub bezpiecznego Puchatka

 

Rok szkolny 2020/2021


Porady pedagoga


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

     Czwartek      9.00 – 15.00

      terapia pedagogiczna 9.00 – 10.00

indywidualna terapia pedagogiczna 10.00 – 15.00  

         ŚRODA  Taciszów

zajęcia rewalidacyjne 9.00 – 11.00

        


UCZNIU, PRZYJDŹ DO PEDAGOGA, GDY: 

 •  jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 •  nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegą;
 •  masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 •  chcesz podzielić się swoją radością, ale nie wiesz w jaki sposób;
 •  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 •  przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM! 

RODZICU, ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY: 

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 •  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;
 •  masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 •  masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 •  szukasz pomocy!

                                                            ZAPRASZAM!


ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS I DO NOWEGO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

  ,,Gdyby człowieka porównać do drzewa, to wczesne dzieciństwo zaczyna się od rozwoju korzeni, z których wyrasta pień z konarami.

Jeśli popełni się błędy na etapie korzeni, to mimo wyrastania ze zdrowego nasienia,

jego pień i konary mogą być zdeformowane”.

                                                                                                                          W. Brejnak

Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia radosne, ale czasami też doznania bolesne i trudne. Takim ważnym momentem, zmieniającym zupełnie dotychczasowe życie dziecka jest przekroczenie progu szkoły i sprostanie nowym obowiązkom, wymaganiom i sytuacjom. Bycie uczniem klasy I to nowe obowiązki, nowi koledzy, nowa pani. To moment trudny dla wszystkich, nie tylko dla dzieci,  rodziców, ale również dla nas nauczycieli. Chcielibyśmy, aby każdy uczeń czuł się tutaj dobrze i bezpiecznie.

To my rodzice i nauczyciele powinniśmy pomóc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

Jak pomóc pierwszoklasiście – kilka wskazówek dla rodziców

Rodzice powinni zapewnić dziecku:

 • miejsce do odrabiania lekcji, dopilnować by zjadło śniadanie, by miało drugie śniadanie do szkoły;
 • systematyczną realizację obowiązku szkolnego – zadbajmy o to, by nasze dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia szkolne;
 • monitorowanie edukacji – sukcesów, trudności dziecka – prowadząc obserwację oraz pracując z dziećmi na przestrzeni lat, w każdym zespole klasowym możemy spotkać uczniów, którzy napotykają na pewne trudności dydaktyczne i wychowawcze. Aby jak najszybciej dostrzec i zrozumieć przyczynę jakichkolwiek trudności niezbędna jest współpraca z rodzicami, by ewentualna pomoc psychologiczno pedagogiczna mogła rozpocząć się od pierwszego dzwonka.  Nasza szkoła zapewnia  specjalistyczną pomoc takim uczniom poprzez pracę korekcyjno – kompensacyjną, wyrównawczą, logopedyczną, rewalidacyjną, socjoterapeutyczną czy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, koła zainteresowań.

Zachęcam do współpracy z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym – dobrze , by rodzic poinformował o szczególnych zaleceniach wobec dziecka, np. ze względu na stan zdrowia, o sytuacji rodzinnej. Jestem przekonana, że w każdej sytuacji wasze dzieci, jak również Państwo będziecie otoczeni życzliwą opieką wychowawców. Troska o powodzenie dziecka w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wymaga od nas znacznego wysiłku i pracy. Jest to jednak wkład, który zaprocentuje na sukces szkolny.

Rodzicu!

 • Akceptuj swoje dziecko, takim jakie jest!
 • Obserwuj swoje dziecko – a dowiesz się czy ma problemy, kłopoty, trudności w nauce czy w kontaktach rówieśniczych!
 • Wykazuj zainteresowanie, nie bądź obojętny, dziecko powinno liczyć na Twoją pomoc!

Naszym pierwszakom życzę, aby pokonanie progu pierwszej klasy nie sprawiało trudności, a nauka przyniosła wam wiele radości. Rodzicom życzę, aby ten czas w szkole upłynął w atmosferze owocnej pracy, z której efektów będziemy mogli wspólnie się cieszyć. Już dziś zapraszam do współpracy.

 


ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH DO NOWEGO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO  

Początek klasy IV szkoły podstawowej to czas niezwykle trudny dla uczniów, jak i dla Państwa. Wasze dzieci. rozpoczynają kolejny etap nauczania i muszą przystosować się do nowych warunków nauki, nowych nauczycieli i ich wymagań. Nauczanie na każdym z etapów edukacyjnych wiąże się z fazami rozwojowymi dziecka – z etapami w jego rozwoju psychicznym, osobowym i intelektualnym.

Drugi etap edukacyjny przypada na klasy IV – VI, tj. wiek 10 – 12 lat. Jest to początek wyrastania z dziecięctwa ku młodzieńczości, czas intensywnych przemian we wszystkich sferach osobowości, zwłaszcza w sferze moralnej, intelektualnej, uczuciowej.

Najwięcej uwagi w tym okresie psychologowie poświęcają na rozwój młodego człowieka w zakresie przystosowania go do życia w społeczności. Rozwój społeczny dziecka wymaga w tym okresie zaistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej – jest to okres ,,chęci posiadania przyjaciela”. Dla porównania I etap kształcenia to okres dziecięcego egoizmu. Celowe jest, aby grupa rówieśnicza nie pozostawała poza kontrolą dorosłych.

Wiadomo, że każda jakakolwiek zmiana jest momentem trudnym i wywołującym niepokój. To my, rodzice i nauczyciele powinniśmy pomóc dziecku odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W trosce o adaptację do nowych warunków odbywa się dzisiejsze spotkanie.

Jak pomóc czwartoklasiście? – wskazówki dla rodziców, rodzic powinien:

 1. Poinformować wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia, specyficzna sytuacja rodziny).
 2. Śledzić postępy dzieci (pomagać, ale nie odrabiać zadań; częsty kontakt z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów).
 3. Chwalić, zachęcać, nagradzać dziecko – to motywuje do dalszej pracy.

Rodzice powinni:          

– dopilnować by zjadło śniadanie;

– zapewnić mieć miejsce do odrabiania lekcji, bezwzględny spokój;

– nie zapominajmy też, że dziecko nasze  powinno mieć czas na zabawę i odpoczynek;

– pozwólmy dziecku oswoić się z nową sytuacją, dopiero później proponujmy zajęcia dodatkowe.

Wiem, że przejście z III do IV klasy to moment trudny dla wszystkich: dla uczniów, rodziców, nauczycieli.  Jestem jednak przekonana, że w każdej sytuacji wasze dzieci, jak również Państwo będziecie otoczeni życzliwą opieką wychowawców oraz nauczycieli. Nauczyciele są tu dla waszych dzieci, nauczyciele – oni są tu dla Państwa. Nie tylko będą przekazywać wiedzę, konkretne umiejętności ale również wspierać Państwa w wychowaniu. Tak jak Państwo chcemy by byli w przyszłości dobrymi szlachetnymi ludźmi.

Troska o powodzenie dziecka w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wymaga od nas znacznego wysiłku i pracy. Jest to jednak wkład, który zaprocentuje na sukces szkolny, a także na  przyszłe osiągnięcia już w samodzielnym życiu.

Podsumowując całą wypowiedź, zwracam się do państwa z prośbą:

– akceptujcie swoje dziecko takim jakie ono jest;

– obserwujcie swoje dziecko – dowiecie się czy ma problemy, kłopoty;

– wykazujcie zainteresowanie, nie bądźcie obojętni;

– nauczcie dzieci radzić sobie ze stresem (uświadomcie im, że stres jest częścią życia, że nie zawsze będą się w stanie od niego uwolnić, że nie zawsze rodzice będą pod ręką);

– wasze dziecko powinno liczyć na pomoc rodziców.

Wszelkie działania mają szansę powodzenia jedynie wtedy, gdy będą stosowane przy współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia. Swoim koleżankom i Państwu życzę aby rok szkolny upłynął w atmosferze owocnej współpracy, z której efektów będziemy mogli wspólnie się cieszyć. Naszym czwartoklasistom życzę, aby pokonywanie progu czwartej klasy nie sprawiało trudności, a nauka przynosiła wiele radości w odkrywaniu tego, co jeszcze nie znane.

Zapraszam do współpracy – Joanna Piec – pedagog szkolny


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

Zajęcia specjalistyczne organizowane w szkole rozumiane są jako zajęcia pozalekcyjne stanowiące konkretną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, odpowiednio do dokonanego rozpoznania ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. Ze względu na swój terapeutyczny charakter obejmują:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – prowadzone są w przedszkolu i w klasach I-III. Najważniejszym zadaniem tych zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych. Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Liczba uczestników zajęć od 2 do 5 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej – p. Joanna Piec- pedagog szkolny i p. Anna Liszka.

Zajęcia terapii pedagogicznej – przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Liczba uczestników na zajęciach od 2 do 5 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej p. Joanna Piec i p. Anna Liszka.

Zajęcia logopedyczne – przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi od 2 do  4 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii p. Ilona Konopka i p. Helena Rerich- Marzec.

Zajęcia rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z oligofrenopedagogiki – p. Joanna Piec i p. Małgorzata Wrzesińska.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Obejmuje się nimi dzieci i młodzież mającą problemy szkolne związane są z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz  agresywnością. Liczba uczestników zajęć od 3 do 10 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresu socjoterapii – p. Joanna Piec. 

Nauczanie indywidualne (indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym) obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (przedszkola). Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor placówki, do której dziecko uczęszcza. Podstawą jej wydania jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wydane przez zespół orzekający działający w poradni oraz wniosek rodziców. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

 • Dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego – od 4 do 6 godzin.
 • Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin.
 • Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin.

 


PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

     Sytuacja wychowawcza w szkole pokazuje na pewne powtarzające się problemy wychowawcze, z którymi mamy do czynienia na co dzień: brak zainteresowania nauką, brak dyscypliny na lekcjach, bezradność rodziców wobec swoich dzieci, szczególnie wśród uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze. Jest to problem mniejszości, ale problem bardzo istotny.

Problemem wychowawczym są również zachowania agresywne w relacji uczeń – uczeń. Agresja jest zjawiskiem, które staje się coraz większym problemem polskich szkół. Telewizja donosi o kolejnych przypadkach pobić uczniów przez rówieśników, psychicznego znęcania się, przemocy nauczycieli wobec dzieci, a coraz częściej także agresji uczniów wobec nauczycieli. Obniża się przy tym wiek zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy.

Wzrost zachowań agresywnych na terenie szkoły potwierdzają codzienne obserwacje nauczycieli, jak również rodziców. Najczęściej spotykamy się z agresją fizyczną: kopaniem, biciem, pobiciem się, pluciem, popychaniem, zabieraniem przedmiotów, niszczeniem własności innych uczniów. Inną formą jest agresja psychiczna – dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, rozpowszechnianie plotek, wykluczanie z grupy, wyizolowanie kogoś z grupy.

Stawiamy sobie pytanie, dlaczego uczniowie zachowują się agresywnie? Dlaczego niektórzy uczniowie częściej  iż inni zachowują się agresywnie?

Przyczyn tego zjawiska doszukujemy się w kilku obszarach:

 1. Czynniki biologiczne

– mamy uczniów z temperamentem. Dziecko o ,,gorącym” temperamencie jest bardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorców agresywnych zachowań

– są uczniowie z zaburzoną dynamiką procesów nerwowych – przejawiającą się w postaci nadpobudliwości psychoruchowej, która wiąże się ze wzmożoną aktywnością dziecka i problemami w kontrolowaniu swojego zachowania.

2.   Wielu przyczyn agresji naszych dzieci upatruję w jego pierwszym środowisku wychowawczym jakim jest rodzina.

– brak ciepła i zaangażowania w sprawy dziecka ze strony rodziców

– brak bliskiego kontaktu z dzieckiem – nadmierny dystans uczuciowy, chłód, wpływa na to, że dziecko jest wrogo nastawione na otoczenie

– agresywne zachowania rodziców wobec dzieci.

Agresja jest zachowaniem, którego można nauczyć się poprzez obserwację lub bycie obiektem takich zachowań.

Dzieci, które są traktowane agresywnie przez swoich rodziców podobnie zachowują się wobec swoich rówieśników (szczególnie słabszych).

3.Wpływ grupy rówieśniczej

Grupa rówieśnicza jest dla dzieci ważnym obszarem odniesienia

– naśladowanie agresywnych zachowań tych osób, które są ważne i atrakcyjne w grupie

– zmniejszenie się osobistej odpowiedzialności za agresywne zachowania poprzez ,,rozłożenie” jej pomiędzy więcej osób, bo ,,wszyscy to robią”

– zmniejszenie kontroli nad swoim zachowaniem pod wpływem grupy.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę – mogą one świadczyć o tym, iż dziecku dzieje się krzywda:

– dziecko jest często wyśmiewane, ośmieszane, poniżane, zmuszane do wykonywania poleceń kolegów

– może szukać swoich rzeczy, które często są chowane, rozrzucane albo niszczone

– ma wyraźne ślady zadrapań, sińce, podarte i zniszczone ubranie

– często płacze i wygląda na osobę smutną, nieszczęśliwą

– jest izolowane, nie zapraszane do wspólnych działań,

– traci zainteresowanie nauką, pogarszają się jego stopnie.

Głównym naszym celem jest eliminowanie tych zachowań na terenie szkoły:

– na bieżąco rozpoznajemy przyczyny takich zachowań agresywnych

– szczególna opieką otaczamy dzieci wykazujące trudności w nauce, dzieci o zaburzonym zachowaniu, dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze, zaniedbane przez środowisko rodzinne.

– prowadzone są na bieżąco rozmowy z uczniami na temat właściwego zachowania się w szkole

– prowadzimy szereg rozmów z rodzicami uczniów o charakterze informacyjnym, profilaktycznym, czasem interwencyjnym

– rozpoznajemy warunki życia i  nauki uczniów – odwiedzamy domy rodzinne celem bliższego poznania sytuacji rodzinnej takiego ucznia

– organizowane są w szkole zajęcia pozalekcyjne

– na korytarzu szkolnym zorganizowane są dyżury nauczycieli

– odbywają się zajęcia w ramach godzin wychowawczych, których głównym celem są działania zmierzające do podnoszenia poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia zachowań agresywnych poprzez naukę porozumiewania się, naukę kontroli złości, uczymy rozwiązywać konflikty bez używania siły

– nauczyciele ciągle podnoszą swoja wiedzę w tym zakresie – uczestniczą w kursach, szkoleniach, konferencjach.

Zachęcam rodziców do tego, aby rozmawiać z dzieckiem na temat szkoły, sytuacji w klasie. Przede wszystkim obserwować swoje dzieci i zwracać uwagę, czy w/w wymienione sygnały nie występują u naszych dzieci.

Zachęcam do częstych kontaktów z wychowawcą, ze szkołą do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Może coś Państwa niepokoi. Warto o tym rozmawiać.

Całkowite usunięcie zachowań agresywnych w szkole raczej nie jest możliwe, natomiast warto dążyć do sytuacji, w której interwencja wobec zachowań agresywnych będzie szybka i skuteczna, co spowoduje zmniejszenie się ich liczby i zapobiegnie przerodzeniu się agresji w przemoc.

Przeciwdziałanie agresji w szkole wymaga dużego zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszyscy pragniemy, aby uczniowie w naszej szkole czuli się bezpiecznie.

Rozwiązywanie problemów agresji na terenie szkoły wymaga systemowego podejścia. Oznacza to, że podejmowane działania muszą mieć charakter ciągły i systematyczny, i muszą objąć całą społeczność szkolną – nauczycieli, rodziców i uczniów. Muszą istnieć, wspólne dla wszystkich zasady i procedury interwencji i postępowania w przypadkach agresji i przemocy.

Działania zapobiegające agresji i przemocy w szkole powinny być realizowane w kilku obszarach:

na poziomie całej szkoły

 •         diagnoza problemu
 •         szkolenia dla nauczycieli
 •         edukacja rodziców, spotkania ze specjalistą
 •         stworzenie jasnego systemu i zasad szkolnych oraz konsekwencji          za ich nieprzestrzeganie
 •         współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 •         lepszy nadzór nad uczniami podczas przerw

na poziomie klasy

 •          wspólnie ustalone zasady mające na celu zapobieganie agresji,                 w tym także jasno określone sankcje
 •          zajęcia profilaktyczne dla uczniów
 •          regularne rozmowy z uczniami na temat problemów klasowych
 •          spotkania z rodzicami
 •          nagradzanie dobrych zachowań dzieci.

  Zapraszam do współpracy! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Godziny pracy Pedagoga Szkolnego

Rok szkolny 2020/2021

środa : 8.00-15.00

Szkoła posiada  certyfikat ” Bezpieczna szkoła  bezpieczny uczeń” 

2. Zadania pedagoga szkolnego

 1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualnych z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie, lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 2. określenie form i sposobów udzielenia pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących symulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 3. występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawca klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych lub socjopoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym : klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 5. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 8. współpraca poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 9. współdziałanie z organizacjami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 10. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 11. doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;

3.Co może robić w szkole Pedagog ?:

 1. prowadzić zajęcia specjalne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii;
 2. prowadzić przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

22 − 15 =

Skip to content