Język angielski

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
4. Prace klasowe są obowiązkowe.
5. Prace klasowe są zapowiadane i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
6. Krótkie sprawdziany, kartkówki z 3 ostatnich lekcji nie muszą być
zapowiadane.
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem .
8. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu,
wypowiedzi ustnej lub wypracowania. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w
terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen
semestralnych brane pod uwagę są obie oceny.
9. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, i
pisaniu wypracowań w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
10. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,
zapisach lekcyjnych, pracach domowych lub wypracowaniach.
11. Uczeń musi posiadać własnoręcznie uzupełniony zeszyt z wszystkimi
zadaniami i lekcjami, podręcznik, uzupełnione ćwiczenia, jeżeli są wymagane w
danej klasie.
12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia
nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych
i sprawdzianów. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do
odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji (tzn. nie ma zeszytu lub książki).
14. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
16. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest arytmetyczną średnią ocen.
Najważniejsze oceny decydujące o ocenie na koniec semestru to oceny ze
sprawdzianów, testów oraz odpowiedzi, w których sprawdza się znajomość
bieżącego materiału, wypracowań pisemnych i zadań domowych. Są one traktowane
priorytetowo przy wystawianiu ocen. Mniejszą wagę mają odpowiedzi z pracy
grupowej, projektów oraz aktywności, zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń (jeżeli jest
przewidziany w danej klasie).

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU
1. Wypowiedzi ustne.
2. Zadania domowe
3. Praca na lekcji – Uczeń jest oceniany za:
a. wypowiedzi ustne z bieżącego materiału
b. wykonanie ćwiczeń pisemnych podczas lekcji
c. pracę w grupach
d. aktywność na lekcji
4. Prace pisemne – prace klasowe z zakończonych unitów, sprawdziany z wyznaczonej przez
nauczyciela partii materiału . Gdy na sprawdzianie jest
wyznaczone zadanie dodatkowe to uczeń może starać się o ocenę celującą,
ale tylko wtedy, gdy zadania obowiązkowe zaliczy na ocenę bardzo dobrą i
zadanie dodatkowe wykona, na co najmniej 90%.
5. Uczeń, który ma obniżone wymagania z powodu dysleksji, dysgrafii lub
dysortografii może zrobić więcej błędów w pracy pisemnej, zatem nauczyciel nie
bierze pod uwagę błędów ortograficznych i graficznych oceniając prace pisemne. W razie możliwości uczeń z obniżonymi wymaganiami może odpowiadać ustnie zamiast
pisać kartkówki ze słówek.
6. Prace projektowe- prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany
temat.
7. Uczeń może również otrzymać ocenę z czytania ze zrozumieniem.
Tłumaczenie i odpowiedzi na pytania wynikają z posiadanej wiedzy, zatem uczeń, również ten z dysfunkcjami, będzie oceniany wg kryteriów. Uczeń z obniżonymi wymaganiami może nie być jedynie proszony o czytanie głośne na forum klasy.
8. Jeżeli w opinii z poradni jest zapis o wydłużeniu czasu pisania prac pisemnych
uczeń o obniżonych wymaganiach może skorzystać z takiego prawa i mieć czas
dłuższy o 20%.
9. Uczeń, który opanuje wymagania podstawowe może otrzymać ocenę
dopuszczającą i dostateczną. Uczeń, który opanuje wymagania ponadpodstawowe
może otrzymać ocenę dobrą, bardzo dobrą i celującą.

WYSTAWIANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH
Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny ucznia z danego semestru. Oceny nie są średnimi wszystkich ocen, gdyż inną wagę mają oceny z prac pisemnych, a inną np. oceny z zeszytu, projektów czy zadań dodatkowych.

Szczegółowe kryteria ocen z języka angielskiego
Prace klasowe i sprawdziany.

Prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane
następująco:

100% i zadania dodatkowe – ocena celująca
100% bardzo dobry
95% bardzo dobry _
90 dobry +
80% dobry
70% dobry –
60% dostateczny +
50% dostateczny
40% dostateczny –
30% dopuszczający

Uczniowie, którzy mają obniżone kryteria oceniania piszą testy, prace klasowe i
sprawdziany a te są oceniane punktowo. Mogą w miarę możliwości odpowiadać ustnie zamiast pisać kartkówki ze słówek. W trakcie oceniania prac pisemnych nie
bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

STOPIEŃ CELUJĄCY

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej
pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje
nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe znacznie
wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami
na poziomie ponadszkolnym. Posiada wiadomości wykraczające poza program
nauczania we wszystkich sprawnościach językowych tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu,
mówieniu, a także gramatyce i słownictwie.
Rozumienie:
bezbłędne rozumienie tekstu , wypowiedź płynna, swobodna,
bogata leksyka i różnorodność struktur wykraczających poza program nauczania,
całkowita poprawność językowa (intonacja, akcent, wymowa, struktury gramatyczne,
leksykalne)
– reakcja: bezbłędne, spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach życia
codziennego.
Mówienie:
rozmowa: duża swoboda (wypowiedź wzbogacona własnym komentarzem) i
bogactwo struktur leksykalnych i gramatycznych w dialogu z nauczycielem i
uczniami, pełna poprawność fonetyczna i intonacyjna.
Czytanie:
bezbłędne czytanie i rozumienie tekstów samodzielne przeczytanie lektury
Pisanie:
bezbłędna znajomość form gramatycznych, wzorowe prowadzenie zeszytu
przedmiotowego,
bezbłędne pisanie zadań klasowych (100% zadania określonego programem
nauczania plus zadanie wykraczające poza program ).

STOPIEŃ BABDZO DOBRY

Rozumienie:
-pełne rozumienie tekstu, wypowiedź płynna, swobodna, dopuszczalne drobne błędy
gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji,
-poprawność intonacji, akcentu, struktur gramatycznych i leksykalnych, -bezbłędne,
spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego.
Słuchanie
uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i
rozmów
potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną potrafi
z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego potrafi z łatwością rozróżnić
dźwięki
potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie bez
wahań
posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, dysponuje dużym
zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne i
tematy
o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi w naturalny sposób zabierać
głos
w rozmowie i można go z łatwością zrozumieć
-swoboda i bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych w dialogu z nauczycielem
i uczniami,
-dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają
komunikacji.
Czytanie:
-bezbłędne czytanie i rozumienie tekstów zamieszczonych w podręczniku oraz
nowych tekstów, -przeczytanie samodzielnie 5-8 stron lektury.
Pisanie:
uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo,
potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie
istotne punkty
pisze teksty odpowiedniej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, prawie
bezbłędna znajomość wszelkich form gramatycznych ( dopuszczalne 1-2 błędy ),
wzorowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego, bezbłędne pisanie testów i zadań
klasowych ( 100%-91% poprawnych form ).

STOPIEŃ DOBRY

Rozumienie:
tekst: dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu tekstu, słownictwo
odpowiednie do zadania, wymowa, akcent, intonacja – ogólnie poprawne, nie
zakłócające możliwości porozumiewania się, nieznaczne błędy gramatyczne i
leksykalne, -reakcja: poprawne reagowanie na pytania nauczyciela dotyczące
tematów z życia codziennego.
Słuchanie:
uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji
różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i
przekształcić je w formę pisemną , potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
potrafi rozróżnić dźwięki, potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić
spójnie z lekkim wahaniem, posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając
niekiedy zauważalne błędy, dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa dla
wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o
charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi na ogół w naturalny sposób
zabierać głos w rozmowie można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności, łatwość
wypowiedzi w dialogu z nauczycielem i uczniami, -dopuszczalne błędy nie
zakłócające komunikacji.
Czytanie:
dopuszczalne drobne nieścisłości w czytaniu i rozumieniu tekstu; korzystanie w
trakcie czytania ze słowników lub encyklopedii.
Pisanie: uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone
struktury
i słownictwo zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst
w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca
niewiele miejsca pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji zeszyt przedmiotowy
prowadzony starannie, w zadaniach klasowych dopuszczalna niewielka ilość błędów
( 90% – 75% materiału poprawnie ).

STOPIEŃ DOSTATECZNY
Rozumienie:
tekst: niepełne zrozumienie tekstu, występuje różnica między bierną i czynną
znajomością języka, słownictwo proste, mało urozmaicone, problemy z doborem
właściwych słów i poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy w wymowie i
akcentowaniu utrudniające zrozumienie wypowiedzi, reakcje: niezbyt poprawne
reagowanie na pytania nauczyciela dotyczące tematów z życia codziennego.
Słuchanie:
uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji
różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i
przekształcić je w formę pisemną potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje
mówiącego, potrafi rozróżnić większość dźwięków, potrafi zazwyczaj zrozumieć
polecenia nauczyciela
Mówienie:
uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z
wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając
sporo zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla
wyrażania myśli i idei potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o
charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi czasami w naturalny sposób
zabierać głos w rozmowie można go zazwyczaj zrozumieć, ma trudności w
nawiązaniu dialogu z nauczycielem, ograniczone umiejętności prowadzenia
rozmowy,mało urozmaicone słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne w
nieznacznym stopniu zakłócające komunikację, gramatyczna niepewność, unikanie
trudniejszych konstrukcji, błędy w wymowie, akcencie, intonacji utrudniające
zrozumienie wypowiedzi.
Czytanie:
uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem fragment tekstu podręcznikowego korzystając
ze słownika.
Pisanie:
uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo,
potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny w zadaniu pisemnym
zawiera większość istotnych punktów, może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub
krótsze od wymaganej długości, używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji,
zeszyty przedmiotowe prowadzone niezbyt starannie, dopuszczalne 3-4 błędy w
zadaniach domowych, w zadaniach klasowych 74%-50% materiału poprawnie.

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY

Rozumienie:
tekst: częściowe zrozumienie tekstu, ubogie słownictwo, liczne błędy w wymowie i
akcencie,
mimo licznych błędów leksykalnych i gramatycznych zachowana jest komunikacja w
ograniczonym zakresie, poprawna reakcja na proste pytania nauczyciela.
Słuchanie:
uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji
różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych
informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi czasami rozpoznać uczucia i
reakcje mówiącego potrafi rozróżnić niektóre dźwięki, potrafi zazwyczaj zrozumieć
polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi
Mówienie:
uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami; potrafi czasem
mówić spójnie, ale z częstym wahaniem, posługuje się czasami poprawnym
językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów, dysponuje bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne,
ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, rzadko
próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, można go zazwyczaj
zrozumieć, ale z pewną trudnością, brak umiejętności samodzielnego nawiązania i
prowadzenia rozmowy, która ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie
nauczyciela, ubogie słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające w
znacznym stopniu komunikację.
Czytanie:
uczeń w czasie samodzielnego czytania krótkiego tekstu potrafi znaleźć odpowiedź
na uprzednio postawione pytanie (przy pomocy nauczyciela ).
Pisanie:
uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo, tekst bywa
spójny, ale brak mu organizacji, w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty
może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, używa
w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji zeszyty przedmiotowe niezbyt
staranne, ale uzupełnione zawierające wszystkie tematy i zadania domowe, liczne
błędy w zadaniach domowych, które są systematycznie poprawianew zadaniach
klasowych 31%-49% materiału poprawnie.

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych
wiadomości
i umiejętności przewidzianych podstawą programową i nawet przy pomocy
nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu
trudności.Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie słownictwa i
gramatyki oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, mówienia, słuchania)
przewidzianych podstawą programową. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w
stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności.
Rozumienie:
tekst: niezrozumienie tekstu, nieznajomość podstawowych struktur gramatycznych i
nieumiejętność budowania zdań, brak podstawowego słownictwa, wymowa
uniemożliwiająca zrozumienie, brak umiejętności prowadzenia rozmowy i
przekazywania informacji,
reakcje: brak poprawnej reakcji na postawione przez nauczyciela pytania,
niemożność nawiązania kontaktu.
Mówienie:
brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowania
zdań, wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, trudności w rozumieniu pytań i
poleceń, brak podstawowego słownictwa.
Czytanie:
uczeń nie rozumie tekstu; nie potrafi znaleźć fragmentu dotyczącego odpowiedzi na
pytanie.
Pisanie:
zeszyty przedmiotowe niestaranne, liczne błędy w zadaniach domowych, brak
niektórych zdań, w zadaniach klasowych poniżej 31% materiału poprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

38 − 33 =

Skip to content